BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen >r de hej Dui n koJ Ie heer Snit deelt mede dat de oond het oprichten van Kortparken in de gemeente heeft besproken en daarbij heeft uitgezien naar Soest en Soesterberg. Het Bestuur komt daarom aan het college vragen of de tijd gunstig wordt geacht om tot stichting over tt gaan en zegt van meening te zijn dat het hebben van sportparken in Soest een groote noodzakelijkheid is nu er in deze gemeente verschillende gyrnnasiek-, voetbal- en athletiekvereeni- gingen werkzaam zijn. De heer Duin brengt in het midden dat het Bestuur ge hoofd heeft dat een sportpark soeste» en Soesterberg ge slicht zou worden naast het Natuurbad. Het Bestuur is Van meening dat het punt hoe mooi voor het doel onge- lohizt aclit. De sportparken worden gebruikt door kinde ren met Korfbalspel, welke kinderen niet beschikken «ver rijwielen en zouden dan het terrein te voet moeten Bereiken. Bij weustrijderi zal vanwege.de groote afstana iuen bezoekers komen, hetgeen slecht is voor de inkom sten der verenigingen. Spreker yyaagt naar de mogelijk heid ora twee terreinen te stichting t.w. voor Soest en foestdijk en voor Soesterberg. De voorzitter zegt dat hij ae vragen ..oor de heeren &s- soeld wil beschouwen als een verzoek aan het boxlege eu zegt toe een en ander te zullen oriaerzoe^en. De heer Duin deelt mede dat het niet de bedoeling van het sestuur is geweest airect antwoord te ontvan0en en (Beveelt de vragen ten zeerste aan. 'je voorzitter veizoekt ten slotte aan het bestuur bij het college de vrageu. schriftelijk te willen voorbrenger Tjorzien van de noodige toelichtingen, plaatsaanauidin- g uienz. ie heeren zeggen toe aan het verzoek van den voorzitter te zullen voldoen en verlaten de vergadering. \S - I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 180