J J Afzender of voorsteller Kort inhoud num mer ,53 3*1 Directeur Keurings; iienst van 'Varen te Utrecht - 4/14-3"33deelt mede, dat tengevolge der wijzigin( jvan het Felkbesluit de hesluiten dd. 13 Augustus 1929 en i-3 Januari 1931» "^aarbiB jvoor deze gemeente de artikelen 29 en 3;' van toepassing zijn verklaard, dienen tt!9 korden gewijzigd. pe noodige ontwerp-besluiten worden ter Vaststelling aangeboden. ont' Techn.Ambt. 0W. vraagt onder overlegging van de noodige i bescheiden de machtiging om aan het ge- beentelijk gasbedrijf opdracht te <_ever de levering en plaatsing van een Hydro- Ra de n commise tan het Kroot f phoorinstallatie bestaande uit een zelf-,j/tiging aanzuigende pomp met motor en verticale drukketel een en ander ten behoeve van de douches, closets en urinoirs van het| natuurbad. Afd. Financien l-4-f 33 adviseert de rente, door de woningbouw- vereenigingen en -stichtingen verschul-| digdeover het debet-saldo in rekeninge courant over het le kwartaal 1933 vast te stallen op Directeur-Generaal v/d Volksgezond heid 30-3-* 33 )e rent kra 3 tg e s le afd. ter tarie Soest secre-i 31~3~'33 Teciin.Ambt. drijf Centraal Verifica tiebureau, s-Gra- venhage deelt mede dat bij het college van B. ei gaarne zal ontvangen op Woensdag 5 April a.s. des voormiddags 11 uur in het gebouw van het Departement van Binnan- landsche zaken. biedt ter goedkeuring aan het ONTVER? der aan het Bestuur der Coöperatieve Zuivelfabriek en Melkinrichting "De Soes ter" te goest te verleenen vergunning tot uitbreiding der inrichting en het ij bij plaatsen van 1 electroiaotor van 1 P. voor aandrijving van een waterpomp op jnortonput en 1 electromotor van 6/10 P.i voor aandrijving van een borstelmachine dn het perceel Miuaelwijkstraat 38 ^ada; traal beKend gemeente Soest, in sectie; no. 2076. 27"3~'33 vraagt machtiging tot uitoreiding van Ihet gasbuizennet ter lengte van plm. i320 M. in de Bosstraat nadat door belang jhebbenden f 150.- ie bijbetaald. 28-3-'33 legt over de door zijn bureau opgemaakt^ IBeslote I heeren .mLen het )e Ambt ïingen Het ont jaarstukken grondbedrij; jaar 1929» over het dierisfl De uitb. heeft d gascomm Beslote- onderwi, het Grci 'vT 3. 3 G C

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 183