w 'flh. M2 JU. M i 1 /J3 r Jx. V JU- BESLISSING /lij zigin ®De ontwerp-besluiten morden vastgesteld, n dd. 13 1, waart! 29 en 3J iienen ts" rden ter.ï Afdeeling en No. Aanmerkingen noodige het ge- te ^even n Hydro- een zeil erticale eve van van het ingbouw- erschul- keninge 33 vast j 17a de mondelinge mededeeiing van den voorzitter dat de commissie voor openbare veerden zich met eene opdracht j aan het gemeentelijk gasbedrijf voor de opgegeven sobi ^root f 3777.85 Kan vereenigen wordt besloten de mach- iging te verleenen. rente te berekenen over het le kwartaal Vastgesteld op y$> I933 ^ordt KD «éaf. X van B. e<(Besloten wordt dan de uitnoodiging gevolg te geven. De sdag 5 fheeren Burgermeester"Weth.v.Duren en de Secretaris zul- .ur in hff len het college vertegenwoordigen. Binnan-'|I)e \mbt. van Bouw- en "Woningtoezicht zal met de teeke- ingen het college vergezellen. NT7JERr tieve "De SoeS unning en het van 1 P. omp op 6/10 P.i lmachine 3Ü Kada; sectie i Het ontwerp wordt goedgekeurd. var; I De uitbreiding van het gasbuizennet conform het advies plm. «heeft de goedkeuring der vergadering. Het advies or beliApgaseommissie zal worden ingewonnen der pgemaa^t'BBesloten wordt de jaarstuKKen den Raaa aan te oieden en et dienS'Bonderwrj 1 het advies in te winnen van de commissie voor Ihet Grondbedrijf. /OU cv in |7 cv Oi. O X 'Vt ■■'tn

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 184