I Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud TechnAmbtBouw en Woningtoezicht Inspecteur van t 4e Afa. tar e ter secre* 3e Afdteling 2Ö-3- '33 "brengt advies uit naar aanleiding van Ifeslotei het verzoek van de ÏT. V. Stichtéche MargaJvr ie.< me jrinefabriek te Soesterberg om uitstel -j van de te nemen maatregelen, betreffend dien --el jde loozing van het afvalwater der fabrijerl y0nii Frt '33 izendt declaraties tot een totaal bedrag pesloter yan f 66,23» wegens bij voorschot gedarkf üitgaven over Aug. t/m December 1932. doen April 33 deelt mede, dat de prov.griffie van ptrecht heden telefonisch heeft verzocht te willen bevorderen dat het raadsbeslui' Van 24 Juni I93I, 4e afdno. 21/137 tot] toijziging der gemeentebegrooting voor 1 1931 wordt ingetrokken. 3-4-33 vraagt of ten opzichte van ziekte uit- keering nu een afzonderlijKe beslissing toet worden genomen nu de mogelijkheid bestaat dat het Reglement op de Gemeen telijke Werkverschaffing wordt ingetrok ken Directie v/d Pensi- 1-4-* 33 oenfondsen voor de; koloniala landsdie naren en locale 0.1**0 tenaren te 1s-Grawenhage Afd.Utrecht Ver een i g i ngVïïed e r 1 Gem. 30-3-'33 Soest 29-3-'33 deelt mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen conversie der geldleening, oorspronkelijk groot f 466.300.- met 1 Juli i.s., doch kan de voorwaarden ;eerst tegen 15 Vei a.s. opgeven. In ver band daarmede geeft zij in overweging tegen 15 Mei a.s. 00 het verzoek tot conversie terug te komen. iUitnoodiging tot bijwoning eener ver^d- dering ier afdeeling op Donderdag 13 April a.s. des nam. 2 uur ter besprekin van het tarief der Provinciale "eistank icommissie. Ivestxgt er de aandacht op, dat gebouwd lis maast perceel Beetzlaan 43» Omtrent deze aangelegenheid wordt rapport uitje' [bracht door den Techn,Ambtbeiast met ae leiding van bouw- en woningtoezicht dd. 31 Maart 1933» no« 29/5* Besloten sluit ir de corre dlr kadt Efen afzo langezie ier het fan het b in Me lf tif ica- fan de ek •?V9 ■i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 185