Afzender of voorsteller o r t e oud Ged.Staten van Utrecht 28-3-*33 Schatter van het vergun n i ng sr e cht !7.V. Ned.Petroleum Mij"Purfina" te FTotterdam 4-4-' oo 30- 33 Hoofd R.K.Jongens- schooi ,Chrschool a/d Driehoeksweg R.X.U.L.O.school Chr.1.school, Spoorstraat Gemeente- Soest eenden een exemplaar van hun besluit dd 20 Maart 1933» 3e afdeeling no.834/731 inzake vaststelling van den uitgavenfac 'tor ter berekening van de rijxsuitxeeri ingevolge de wet regelende de financie [verhouding tusschen rijk en gemeenten. geeft advies over de vaststelling van hel (vergunningsrecht voor het vergunnings- ■jaar 1 'rei 1933 t/m 30 April 1934. [verzoekt den termijn binnen welken de benzinepompinstallatie op te richten m bij de Anersfoortschestraat op/in per ceel sectie ïï.1039 (waartoe vergunning ^erd verleend bij besluit dd. 25 Oct. b-932) voltooid en in werking moet zijn kangebrachtmet drie maanden te verlet gen. 4/5-4-'33 /ragen om nob eenige platen van Prins [Villem van Oranje. 1-4-'33 Commissie Werkver schaffing Idem 4-4-33 4-4-'33 verzoekt van de kohieren door retributi, voor het ophalen van asch en vuilnis ov d933 af te voeren een 62-tal personen, die vanaf 1 Januari 1933 van afcn ophaal dienst 0een gebruik hebben gemaakt. adviseert afwijzend te beschikken op 1/ verzoek van H.Majoor om plaatsin^ bi0 li werkverschaffing. Gezondheidscommis sie voor "Raarn c. 29-3- '33 adviseert afwijzend te beschikken op hej verzoek van mej. Lamziertse om onbenertti plaatsing van haar man bij de werkver schaffing. [beantwoord de opmerkingen door "B.en rtr. '.gemaakt ten aanzien van haar rekening 1932, erkent de onjuistheden, doch gee: in overweging goed te vinden dat de j& rekening 1932 ongewijzigd blijft. De te [onrechte betaalde bedragen zuii.en m H933 onder 'voord. de ontvan, sten worden verard

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 189