5-4-»33 Volg num mer >77 378 379 380 381 3& Afzender of voorsteller Bond van autorno oi eliiandelaren en Garagehouders Amsterdam Korte inhoud 1-4—33 li. V. Huis telefoon I/iaut schapp i j Techn.Ambt. Bout en "oningtoezicht Commissie 07 4.4..33 Bestuur Vereeni- ging "Een school m/d Bijbel te Soest" Bestuur Soester- berg's Gemen&d Koor 5-4-'33 1-4-«33 verzoekt normen in het leven te billen roepen, waarbij bepaald wordt dat in de 'toekomst ger^unnin^en tot hot plaatsen van benzinepompen slechts orden gegevej aan bonafide automobielhandelaren en g,-| ra0ehouders. Voorts wordt de aandacht gel ;vestigd op het veelvuldig voor zomen van I jkwantums benzine in bussen ef vaten in jperceelen, in strijd met de bepalingen der Hinderwet. deelt mede kennis te hebben genomen van; jde mededeeling dat in het Raadhuis een 'automatische telefooninrichting door deJ jRijkstelefoondienst zal worden aange bracht, In verband hiermede wordt door [haar een bedrag van f 25»- in rekening [gebracht voor het maken van een schema en de daaraan verbonden werkzaamheden. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. 3e slote rfear de stelt het coll 1. de afdeeking van den vloer van liet natuurbad niet in werkverschaffing van ueton te laten vervaardigen doch een isolatie te doen aanbrengen door de fir ma Stem en Taameii te Utrecht 2. de overige werkzaamheden aan het na tuurbad te doen uitbesteden onder de werklieden berekexid te^en standaard loon vraagt ten behoeve van de school a/d tDriehöeksweto 0elden toe te staan: a. voor de aanschaffing van leermiddelen jen schoolbehoeften wegens stijging van ihet aantal leerlingen van 175 tot 221 j b. voor het aanschaffen van eenige leer* jniddelen voor het onderwijs in de gymnas'1 verzoekt toestemming voor het houden eener verloting. De Inspecteur van Poli tie adviseert gunstig bij schrijven van 7 April 1933 no.116/4. Ge kost 25.-. Gfelet ot no. I03f Barbij bouwverf lj'666, slotéi n den Steir 1:1 van j het lullen v rts v zaamhede zetten t inrjic loneel. In s^. jesloten Ie wett )e toes

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 191