V ayfc^ i^/r "lillen ït in de Laats en i gegeveJ en en ga- :iüiacht gel amen var. r iten in alingen Druen van ais een door dei aange- it door eKening schema nheden. e verzoe' van de an liet i ng van h een v de fir het na- er de aard loon. BES S S I N G Afdeeling Aanmerkingen 3esloten wordt hij gemeente Alkmaar te informeeren ■tar de beperkende "bepalingen als in het adres gedoeld. De kosten van het maken van een scnema te betalen met f125.-. f 'U' \h\H' 4> Gelet op het schrijven van Qedstaten dd. 4 April 1933 no. 1038/732, no. 1086/785, no.1030/730 en no.1014/731, ■Barbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunningT,,ordt besloten de aanvragen nos. I/586 lr666, I/683 en 2/215 £n te willigen. a/U. Besloten wordt den Techn.Ambt. te machtigen het afdekken) vpn den vloer van het natuurbad op te dragen aan de fir ma stein en Takken voor f per Hom van f een en ander zooals ■ij het ooilege zijn voorgebracht lullen worden bevestigd. L a/d miiddelm .ng van >t 221 i .ge leer- le gymnas'l mden ran Poli ven van M2 uitmakende de totaal de bedragen mondeling! en nog schriftelijk pril ai V 1'Jld.' MJ. Voorts wordt besloten ingaande 15 April a.s. de werk- aauuheden aau het natuurbad in productief loon voort te letten ten einde meerdere zekerheid te verkrijgen dat de inrichting gereed komt met behulp vam deskundig per soneel. Dit besluit aan den Minister van Binn.Zaicen en den Insp. Rijks-srerkverschaffing mede te deelen. sloten wordt-den raad voor te stellen te berichten tot p^Jd, le wettelijke medewerking. )e toestei.,mi ng wordt verleend. 3/v -V-V*- tLj*> IA - 4 f cd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 192