T.J.van Breukelen en pactoor A.C.Cmit 7-4-33 Beide hoeren Komen in de vergadering ten einde met het college een besprexin0 te hebben over het in den raad aangehouden voor stel van B. en dd. 17 Maart 1933» 4e afi.no. 2355 "tot toexen- ning van f ^0»- subsidie aan.de R.K.Werkliedenvereeniging te Soestdij.v. Qe heer van Breuxeleu stelt, ae vraag of het juist i dat de raad wenscht dat de vereeniging samemserxing zoext '.iet de andere organisaties. De Burgemeester zet3t dat deze samenwerxing wenschelijk wordt geacht omdat de bedoeling n.1. ontspanningsavonden beter tot haax' recht zal xornen. De Pastoor vraagt of;het college bekend is met de aanleiding van het verzoex om subsidie tot dekxing via Kosten van saai- huur, vuur en licht. Aangezien net college hiermede niet beked is, deelt spreker mede dat in den tijd dat de arbeiders uitge- vroren waten, bij het z.g. stempelen is waargenomen, dat door arbeiders ontevredenheid ^eri gezaaid onder de aanwezigen 00 een wijze waardoor de goedwillende arbeiders het noodig hebber.f geoordeeld maatregelen te treffen om den band en den rust ondej hun collega's te bevorderen. Als zielenherder heeft s)rexer onj middellijk ter tegemoetkoming aan de wenschen zijner arbeiders! de zaal beschikbaar gesteld, "hieraan zijn echter lasten ver bonden waardoor het idee -erd uitgewerxt een subsidie aan de gemeente te verzoeken op grond dat het algemeen belang gedienl is wanneer in deze moeilijke tijden de rust en orde blijft ge handhaafd. Als vanzelfsprekend gaat het niet uitsluitend om het bedrag van f 50.- te ontvangen doch óm het groote belang der arbeiders en de gemeenscha). Contact met andere organisa ties acut spreKer goed, mits hij overtuigd is dat onze mensche' geen schade lijden. De werzliedenvereen.igin0 is zegt spreker gaarne bereid de aanvrage in te trexxen en tegen den winter met de Christelijxe organisaties gezamenlijk te overleggen wat gedaan kan worden gezamenlijk en op eigen terrein. )e Burgemeester vindt na de toelichting er wel aanleiding aan wezig dat de 0emt ente eeru0e suosiaie toexent en ze6t zat het coileöe zal overwegen welxe weg het beste is om dit min of meer prindipieele punt te behandelen. Hierna sluiting Ier bij een xomst

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 193