Kort verslag van het verhandelde in de gecombineerde verga dering van Burgemeester en Wethouders met de Financieels Commie sie en de Salaris-commissie op 10 April 1933* Voorzitters Mr. G.Deketh. Secretaris: J.G.A.Batenburg. Aanwezig: Wethouder J.s.van Duren en alle leden der Finan- cieele commissie en salaris commissie. Zonder kennisgeving afwezig Wethouder K.Lodeesen. De Voorzitter brengt de aanwezigen in herinnering dat het college een drietal voorstellen met de beide commissiën wenscht te bespreken t.w. a. De verordening ex.art. 223, 3e lid der gemeentewet waarin zjjs opgenomen de rijwiel- en kleedingtoelagen der Politie. b. Het voorstel met betrekking tot korting op de salarissen en loonen. c. Vacantietoelagen gemeente-arbeiders. Het voorstel onder a bedoeld strekt tot vaststelling van de rijwieltoelage op f 2*5»- en de kleeding op f 110.- per jaar. Voor den/Inspecteur van Politie respectievelijk f 25*- en f 135«* Volgens de oude regeling bedroegen de toelagen voor rijwie len f 30.- en voor kleeding f 125*- per jaar (Inspecteur f 150.- De heer van Klooster verklaart er niet op tegen te zijn eei kleine korting toe te passen maar maakt bezwaar tegen het voor nemen van den Burgemeester om de kleeding in massa te laten aan maken en ter beschikking^tellen van het personeel. Spreker wenscht de kleedingtoelage ter vrije beschikking van het perso neel te stéllen. De heer de Nies zegt dat de fiscus het kleedinggeld als in komen beschouwt en is er op tegeri**&e toelagen verminderd worden In andere gemeenten hebben de politie-agenten dienstrijwielen hetgeen spreker ook zou willen toepassen in soest. De heer Grootewal zegt dat de aanwezigen zijn meening wel kennen. Spreker zegt gegevens te hebben uit andere gemeenten, waar overal het minimum van f 125»- geldt. Waar de salarisrege ling niet van dien aard is, dat zij buitengewoon uitreikt boven andere regelingen kan spreker niet anders dan tegen vermindering van de toelagen zijn, althans voor dit jaar. De heer Gasille zegt dat in verband met de tijdsomstandig heden moet uitgezien worden naar bezuinigingsmaatregelen. Boven dien is het levensonderhoud veel billijker dan voorheen. Spreker handhaaft de voorgestelde korting. De heer Busch zegt dat het salaris vraagstuk van twee zij den kan worden belicht: le. Wat betaalt de gefceente en 2e. Hoe zijn de tijdsomstandigheden en de toestanden in het algemeen. We moeten zegt spreker den moed hebben het mes in de wonde te zetten. Iedere organisatie tracht te krijgen wat zij kan. Spre ker wil niet dezen weg ingaan maar stelt zich uitsluitend de vraag: hebben wij de belangen van de ambtenaren te behartigen of hebben wij rekening te houden met de algemeene belangen. Het indexcijfer is aanmerkelijk gedaald, zoodat eenige korting geen bezwaar opleveren kan. Spreker zegt dat we mannen moeten hebben die durven zeggen waar het op staat. Spreker is voor handhaving der korting en dringt aan op een nieuwe salarisregeling. Wethouder van Duren zegt dat de kleeding-toelage door hem is gegrond op de informaties naar de prijzen. De kosten kunnen uit de voorgestelde bedragen worden bestreden. Als opmerking tegen hetgeen de heer de Nies heeft gezegd zegt spreker dat de fiscus inderdaad kleedinggeld als inkomen beschouwt maar die fiscus

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 196