fiscus trekt weer af hetgeen voor dienst wordt gehouden. De vooraitter zegt dat bergelijk met andere gemeenten vooi en nadeel heeft. Het blijft altijd een wedloop en daarom merkt spreker op dat we voor ons zelf moeten oordeelen. Van de klee ding is prijsopgaaf gevraagd met als gevolg dat f 110.- door de politie werd aanvaard. Öoor het Georg. Overleg is de politie overstag gegaan. Spreker geloofd dat f 110.- voldoende is om toe te komen, doch heeft zich niet tegen G.Oiverzet. De heeren moeten volgens sprekers oordeel klein gehouden worden en niet de gedachten hebben dat het overheidsgeld maar voor het gebrui ken ligt. De heer Gasille merkt nog op dat in zijn militairen dienst altijd f 20.- rijwieltoelage werd betaald hetgeen voldoende bleek. De heer Grootewal is van meening dat de heer Busch dingen naar voren brengt die niets met den raad te maken hebben. Hij haalt er de politiek bij en daar heeft spreker maling aan. Spreker gelooft dat onze gemeente met de salarieering van haar personeel niet bovenaan staat. Wanneer het hem mocht blijken dat het noodzakelijk is dat in verband met de inkomsten der ge meente gekort moet worden gaat spreker direct mee. Het perso neel dezer gemeente moet meer werk verrichten dan in andere ge meenten en in het algemeen mag men over het personeel tevreden zijn. De heer Busch zegt dat de heer Grootewal contra redeneert. De heer Grootewal wil de salarissen als sluitpost der begroo ting beschouwen,dat wil spreker niet. Hij wil de index-cijfers volgen, spreker vraagt den heer Grootewal aan te toonen dat de voorgestelde kleedingtoelage niet genoeg is. De heer Grootewal geeft dan in overweging de agenten van gemeentewege van kleeding te voorzien. De voorzitter zegt dat wanneer de gemeente voor kleeding zorgt men duurder uit is. De heer Grootewal merkt op, dat het aan het politieperso neel ligt dat de gemeente minder uitgeeft. Laat hen voor deze zuinigheid het mogelijke voordeel behouden. De voorzitter brengt in stemming het voorstel van B.en W. n.1. f 110.- (135.-) en f Dit voorstel wordt aangenomen met 5 stemmen voor en 2 stemmen tegen (de Nies en Grootewal). Het voorstel bedoeld sub b wordt in behandeling gebracht, aangezien de meeningsireeds bij punt a tot uiting zijn gekomen wordt het voorstel in stem ming gebracht en aangenomen met 4 stemmen voor en drie stemmen tegen (de Nies, Grootewal en van Duren). Ten slotte komt in behandeling het voorstel sub c<> De heer Grootewal brengt in herinnering de totstandkoming van de vacantietoelage en blijft erbij dat het niet billijk is hierin verandering te brengen. De heer Busch vindt het/voor een arbeiders-gezin een noodza kelijke eisch dat de arbeider bij zijn vacantie een toelage ontvangt. Dit recht moet niet ontnomen worden. De heer van Klooster is tegen vacantietoelage om reden dat het slecht, werkt op werklieden die niet in gemeentedienst zijn Het voorstel tot behoud der vacantietoelage wordt in stem ming gebracht en aangenomen met 4 stemmen voor en 2 stemmen te gen (H.van Klooster en H.Th.v.d.Berg)1 Hierna sluiting der vergadering. De secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 198