Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 384 385 336 337 3 >8 389 Georetaresse ouder-; 6-4-'33 iverzoeKt een bedrag van f 5*~ 0 :le be- Besloten commxssxe u.i.o. school Soest Ned.Verbond van Va kv e r e e n x g i ag en Commissie werK- vex-schaf fin^ L.J.Rasch,-Soest Comité Huldeolijk A II 7 B 8-4-'33 6-4-'33 grooting 1933 be willen uittrekken ten behoeve van de door genoemde oudercom missie te maken Kosten voox* papier, ini enveloppen, en/.. 3-4-'33 om i: arbeids- vex-zoect de tusschenkomst van het col] ge van burgemeester en wethouders overleg met den directeur der beurs een tijz.binb in ie grotpeering ingeschreven werKloozen tot stand te brengen stelt voor de aroeiderx H.van Rouwendaal bij de werkverschaffing te ontslaan. Districtshoofd dexf lO-4-'33 A r b e i d s i n'spU t r echt deelt mede, dat het hem toegezonden om werp der aan de So'óp. dui /elfabriek en Melkinrichting "De Coaster" te verleen voorwaar lel ij ke vergunning tot het uit breiden der zuivelfabriek gelegen op he perceel, sectie H.2076 aan de Middel- wijkstraat, GRIMT tlg2IC [;IC r:;;:T;vp om naleving van de eischen, gesteld krach tens de Veiligheidswet niet onmogelijk te maken. [deelt namens zijn lastgever mede, dat hij bereid is den grond gelegen aan den [Korte Hartweg in koop te aanvaarden voo Üen prijs van f 1,5° Per tT2 onder voor waarden van grondafstand van zijn eige perceel voor vercreeaxng van den v;eb. Derhalve wordt niet ingegaan op het aan bod van B.en '7. gedaan bij 19 Januari I933no2805 schrijven va tegrooti de koste Besio ten ijn behar Ijemen ma 00 xen Jangezxe Inderzo* lesliss: locht h( lultaat De verg' nevens Aan adr ■0 opsom verzoeKt beschikbaarstelling van een te drag groot f 15*" ten einde de^A»N-'7.B* Toeristenbond voor Nederland ter gele genheid van het feit dat hij dit jaar een halve eeuw bestaat, een grootsch hu ieblijk aan te kunnen bieden. Op gror ijverd sloten ad f 11 haar we

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 201