J'afh ttó *tï ff y \S6r. afJ". BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen rle be- cken ten idercoin- >ier, in) iet colij ?rs om i» i r b e jee] ind lesloten wordt het bedrag ad f 5«" toe te staan en de begrooting 1933 aan te vullen met een bedrag gelijk aan Ie kosten der oudereoramissie bij het lager onderlijs. Besloten wordt te berichten dat de regeering deze zaa] in behandeling heeft genomen en dat het college op de ids-Bnemeri maatregelen der regeering niet wenscht vooruit te; loopen bouwende 3 laan Jangezien "ïethouder Lodeeoen van oordeel is, dat een ■nderzoek naar het gerapporteerde gewenscht is :"ordt "beslissing aangehouden. Aan den wethouder wordt ver zocht het college schriftelijk zijn oordeel en net re lultaat van zijn onderzoèK mede te deelen. de onden om oriek en verleene| het hihl ^en oo hel 'id lel- I TS7T om il ld krach-I aogelijz I De vergunning wordt verleend conform het besluit hier nevens als bijlage gevoegd. ie, dat i aan denl irden vool ier voor-I ij n eigenl sii weg. o net uunl Aan adressant mede te deelen dat geen koopsom kan worden aangebracht. lijziging in de V Jjl. an een grona, dat de A.Kl T.B.zich op "bijzondere wijze be iA.N-'/.B-^Bjverd in hu t dienen van de algemeene belangen wordt er gele- sloten den raad voor te stellen de gevraagde bijdrage it jaar ;B|d f IK.- te verleenen als blijk van waardeering voor ootsch huBhaar werk be-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 202