Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 39O 391 392 93 394 395 396 Ned.leemanscentra3 6-4-'33 le ie "Stichting "Te huis voor alleen staande Blinden" te Hölfhezen 'echn. Ambt0. J 5-4-'33 Techn.Arubt. Bouw en Woningtoezicht Gemeenteontvanger Vo orzitter .burgemees ter 11-4-'33 24-3-« 33 jverzoekt toestemming voor het houden eener collecte, "le Inspecteur van "Poli tie adviseert toestemming te verleenen, verzoekt toestemming voor het houden eener collecte, 'le Inspecteur van Poli- |tie adviseerd afwijzend te beschikken. vraagt machtiging tot den aankoop van materialen voor het natuurhad, als om schreven in zxjn rapport. De Commissie Openbare '/erken kan zich hiermede ver- e enigen. rapporteert dat P."',Duin Jr. t/b van del voorgenomen bouw van een blok van 4 wo-| ningen op een terrein, gelegen aan den Braamwei;» kadastraal bekend gemeente goest, in sectie D.1670» ontheffing be- pe toest Bpsloter op grond band sta om wensc De macht totaal 'c De onthe bedrag z aanleg 1 hoeft van het bepaalde bij artikel 3 el bouwverordening en adviseert de noodibe] ontheffing onder voorwaarden te verleeJ verzoekt hem te ontheffen van de ver plichting om de ambtenaar Hei j ster noj langer mede werkzaam te doen zijn aan de boekhouding van openbare wernen. April«33 deelt mede in overleg met "reth.v.lurenl aan den ontwerper van het uitbreidings-l plan te heobtn uitgekeerd een bedrag jvan f 700.-, in mindering van het hem toekomende bedrag ad f 5f|f)^,~ wegens bel norariun en reis- en verblijfkosten vcol het ontwerpen van een uitbreidingsplan vuor deze gemeente en verzoekt alsnog g oedkeuring stelt voor te publiceeren dat in de ge meente drie borden en de voor afbraak bestemde onderwijzerswoning te coester- berg beschikbaar worden gesteld voor verkiezingspropagand e De volgende bepsj 'le verg Ihet kan I neelsbe regeld H ij ste van ope geling. laafde wordt i Gemeent Hordt g ©vereer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 203