V tj,r BESLISSiNG Afdeeling en No Aanmerkingen ouuen De toestemming wordt verleend, an Poli- I rleenen. I 3//fj, ouden an Poli- hikken. 'Besloten wordt qfwijzend op het versoek te beschikken 3 o grond dat den laatsten tijd zeer veel collecten in a Hese gemeente morden gehouden welKe niet in direct vers nXitfm band staan met de nooden van de ingezetenen en het daar-f om wenscheli j k is dat ook deze collecte wordt geweigerd. on van als Oiii- mnissie de ver- 'b van ae ran 4 vso- aan den ïeente 'fing be- .kei 8 e| noodib< verleeri |De machtiging tot aankoop wordt verleend en wel tot een 'totaal aedrag van f 331.5»90/ f* k' ihh De ontheffing wordt verleend onder voorwaarde dat een bedrag ad f 410,90 in het wegenfonds wordt gestort voor aanleg en onaerhoud van den Braamweg le ver ster nog Ljn aan men v. Puren I reidings- bedrag- iet hem vegens hl 3sten vol Lngsplan alsnog in de ge- ifbraaK Soester- i voor ende be pa- De vergadering is van oordeel, dat de werkzaamheden op het kantoor van den ontvanger in verband met de perso neelsbezetting op een zoodanige wijze kunnen worden ge regeld, dat er nog tyd beschikbaar is om den ambtenaar H-ijster ter beschikking te stellen van de boekhouding van openbare werken en handhaaft de thans geldende re geling. Het college verwacht niettegenstaande de gehand haafde regeling dat de gemeenterekening 1932 tijdig wordt ingediend. Hiervan mededeeling te doen aan den Gemeen te-Ontvanger Pbrdt goedgekeurd. Cvereeru-comstig het voorstel wordt besloten [f «/ci 1" Oj k

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 204