397 393 399 Hoofd-opzichter Heide-hij Ambt."belast met de adn.Dteunver- leening 3urgemeester linden zullen daarbij geidenj 1. de biljetten zullen van gemeentewege worden aangebracht, na beoordeeling door Burgemeester eb Wethouders. 2. de inlevering van de biljetten moet geschieden ter secretarie, afd.verkie zingen. !3- biljetten, welke niet van gemeente wege zijn aangebracht, zullen worden verwijderd. verzoekt dringen de weekstaten we kei ij.- te deen toekonen. De Secretaris zend ^achterstand bi., omtrent de reden vai inzendiim, een ra ooil w naruit blijft dat de arbeiders niet 'den uitbetalin^sdag de loonen in ont- j vangst nemen. De Commissie voor werkvea schaffing adviset-rt door tusschenkomst van den Secretaris de arbeiders aan te schrijven het loon op den uitbetaling dag te ontvangen op straffe van onts-cd komt in de vergadering met de vragen a. of aan de berekening van de huurtoe- slag boven de huurbedragen van f 3»- per week naartoe de ïlinister thans zij: toestemming he eft verleend nog terug werkende kracht moet worden toegekend. b. of na 15 April a.s. de steunregelin; moet worden uitgevoerd aangezien de V: nister de regeling tot dien datum goei gekeurd heeft. stelt voor de volgende regeling te tre: fen voor de ijscowagensdie een stand plaats innemen aan de Batenburglaan en onmiddellijke omgeving. Voor iedere standplaats is verschuldigd een bedrag van f 25» "bij vooruitbeta ling tc voldoen bij het in ontvangst (nemen der ver0uimiri& tot het innemen de j s tandplaats. (De Inspecteur van Politie regelt met de Besloter beiders schrijve worden i lij niel stuur zi Iehaffir (verzoekers, desgewenscht uoor middel Vi iloting de standplaats als welke mag wo den ingenomen. De Inspecteur geeft aar. den Secretaris de namen op van de houdt® der ijscowagens onder aanduiding van de plaats welke als standplaats raag worder. ingenomen. De vergunning geldt voor htt jaar 1933* Voorts Be a. b siotei de h ingaa na 1 te bl De voor De verg: gunning gegeven worden 0(

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 205