sentewege eeling rs. ten moet iverkie- srieente- w orden BESLISSING Afcleeling en No Aanmerkingen we kei ij.- reden var in rappor i niet op Ln ont- werkvej ïen komst 3 aan te ;talirr0£ i onts-a« Besloten wordt den Techn.Anbt. in.'"', op te draden alle leiders in dienst der gemeente namens B.en aan te schrijven dat de loonen op den uitbetaïingsdag moeten «orden in ontvangst genomen. Bij niet voldoening aan dezen eisch van het gemeentebe stuur zulien de nalatigen voor ontslag uit de werkver schaffing in aanmerking worden gebracht. ar rr agens huurtoe- i f 3.- dians ziji b terug- ifcgeken- rregelinp .en de T'i itum goei te tre: stand vaan en kï huidigi litbeta- vangst nemen de: Besloten wordt: a. de huurtoeslag berekend boven f 3«~ huishuur te laters I ingaan 3 April j.1. b. na IJ April a.s. de steunregeling op den ouden voet E te blijven uitvoeren. Be voorstellen van den Burge :ees.er worden aangenomen De vergadering kan zien ermede vereenig-.. gunningen voor het innemen van standplaatsen worden af gegeven zoodra de namen door den Inspecteur worden opgegeven. en dat de ver den a van Politie isJu. t met de ;iddel val mag wol eft aar. de houden g van de g worden voor het ts

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 206