Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 400 401 Voorzitter Techn.Aiaht Bouw en voningtoezicht Voorts geeft de Burgemeester èn overwe ging vaso te stellen dat gedurende den zomer van 1 Vei tot 1 October de vergum iningen voor het langer open houden van icafé's en het maken van muziek in oafé weke lij ks tegen betaling van de vastge stelde leges worden ai'gegeven stelt de vraag welke weg het college <ve: wenscht in te slaan in de hangige subsi die-aanvrage der R.K. \ferkliedenvereeni- ging waarover in de vorige vergaderinfc het bestuur dier ver- gesproken is met e eniging Spreker voelt er handhaven en den te verstrekken. voor het voorstel te raad nadere toelichtir biedt ter behandeling aan eenige verzot ken om bouwvergunning vergezeld van de nood u e tee^euin^en en adviezen. fa bespr ienveree ni ng te jeventuee ^ug te 1 belet o-: p. 16 9/811 leenen c no. 2/2' gèweige]

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 207