7 t inhoud Kort Afzender of voorsteller num mer Inspecteur v.d. Volksgezondheid tevens v.d. V AD te Amersfoort. Jcf Jan tjJed. Vereeniging "E.H.B.O." Afdeeling Financiën. 7 Jan.'55 Voorzitter ïo Afdeeling Financiën Hoofd der openba re U.L.O.school. 5 Jan.'55 brengt advies uit aangaande het ver zoek van "Zonnegloren" alhier, om ver gunning tot het mogen doen verrichten van huisslachtingen en deelt mede,dat onderwerpelijk van toepassing zijn de artt. 1 en 2 van de verordening dd.24 Juli 1929, als bedoeld in art.4,lid I sub 5 der Hinderwet. legt over de gewijzigde balans per 51 December 1951 en de verlies- en winst rekening over 1951 der ziekenauto. verzoekt in verband met de gewijzigde verdeeling der werkzaamheden in het col lege van B. en W. te mogen vernemen welke wethouder voortaan de mandaten zal onderteekenen en wie de nota's w^g< leveranties zal parafeeren wegens za ken, die tegelijkertijd werkverschaf fing en openbare werken betreffen b.v. natuurbad, aanleg wegen 't Hart e.d. deelt mede, dat de Commissie voor Openbare Werken voorstelt alsnog het opgraven van een kabel der Waterlei ding Maatschappij te betalen met 0,47 per uur. biedt ter vaststelling aan een ont- werp-besluit tot bepaling van het rentepercentage over het 4e kwartaal 1952 voor in rekening-courant door de woningbouwvereenigingen/stichtingen opgenomen gelden. bericht, dat het dochtertje van den heer W.Alings zeer zeker op de open bare U.L.O.school alhier onderwijs kan ontvangen. Het is het hoofd evenwel niet bekend om welke redenen geen plaatsing op de openbare U.L.O.school alhier wordt gewenscht. Besl Sana' word slad aang stri dd. der J De b£ aang( Beslc De ir ter c Beslo tot b Sliet b genom Beslo bezwa cursu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 21