r n 25-3-'33 Jan.33 Volg num mer 402 403 404 Alg,Soester *Ath- 12-4-^33 letiekclub MA«D.O# Soest J.H.van Velzen, Beukenlaan 24 405 406 407 Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud H.H.van Wagtendonk 2l-3-'33 vraagt tapvergunning voor de achterloca iiteit van het perceel Bosstraat 80. zendt ultnoodiging tot bijwoning der A*D.0«revue op woensdag 19 April a.s. des avonds 8 uur in Hotel "Eemland». PaesHGrind en Zandbaggerij W.Hartman,Birk- straat 53»Soest J.P.Morren te Soest 408 N.V.Stichtsche Margarinefabriek S'berg verzoekt de heg, loopende langs zijn pe ceel, gelegen aan de Beukenlaan 24 in de te doen maken, aangezien deze door h leggen van den betonweg geheel onder he zand bedolven is. Omtrent dit verzoek wordt rapport uitge bracht door den techn.ambtenaarbelast met de leiding van openbare werken. verzoekt het gebruik van Nederlandsche grind zooveel mogelijk te bevorderen. De Technisch Ambtenaar belast met de le ding van Openbare Werken brengt hierom» trent rapport uit. X4-3-«33 verzoekt verwijdering van een boom staa de voor den uitweg van zijn perceel. De Techn.Ambtenaar adviseert dezen booE te verplanten en wel aan de andere zijd van de Van Lenneplaan. 4-4-'33 verzoekt verwijdering van een boom, staande voor den ingang zijner woning Emmalaan 4. De Techn.Ambtenaar belast met de leidi van Openbare Werken adviseert bedoelde» boom te verplaatsen, indien de daaraan verbonden kosten ad f 7»50 in de gemeen tekas gestort worden. 12-4-*33 deelt mede inmiddels te zijn overgegaan tot grondige reiniging der putten en greppels, als waarvan sprake is in het schrijven van Burgemeester en Wethouder dd. 10 April 1933» le afd.no.2075» ter* wijl voorts de toezegging wordt gedaan dat greppels en putten geregeld zullen worden gereinigd. De gevr standig ximum a Aan de zijn sp Adressa wezig w naar aa I- 'nmo Adressa zal wor Aan den geven t Adressa boom za verbond orden Notifi O. 1 I ft -} 1 f 1 ,1 rit v - T 'es 'k i '1 i 3 'l i i i t X l 1 r L l .ff; V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 211