Voig- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 415 416 417 418 419 Commissie Terkver- ll-4-*33 achaffing Techn.Ambtv/h Gasbedrijf i9.4-.33 Techn.Ambt. O.W. 19-4-'33 H.v.d.Pol,Amers- foortschestr128 S'berg 6-3-f33 Mr.K.J.van Nieu- kerken l8-4-'33 stelt voor den arbeider H.v.Rouwendaal bij de werkverschaffing te ontslaan op grond van het feit dat hij werk bij een particulier weigerde te aanvaarden. verzoekt gedeeltelijke betaling der kos ten van aanleg van het hoofdbuizennet Sop het Harti deelt mede dat de navolgende aanbestedil genssommen kunnen worden uitbetaald: Ie* N.V.Beton-Mij «Grotius» te Gorinchei f 5.206,06. 2e. Basalt-maatschappij te Rotterdam f 3115.-. 3e. N.V. jos.Kurstjens Ind.& Handel-Mij Tegelen f 1.961,40. verzoekt vergunning tot uitbreiding der benzine- en petroleumbewaarplaats, gele Igen op het spoorwegemplacement te Soes duinen,kadastraal bekend gemeente soest jin sectie D.1445» door bijplaatsing var. ;een electromotor van P.K. dienende voor aandrijving der bovengrondsche af* tapinrichting. brengt alsnog bezwaren in tegen het in November ter inzage gelegen hebbende uitbreidingsplanwelke ter inzage-leg ging hem onbekend was. 420 Techm.Ambt.Gasbe- 19-4-33 drxjf adviseert niet in te gaan op het verzon van Mevr.Korrelboom-Hus dd. 3 April j.1 inzake aansluiting van haar perceel op de gashoofdleiding, zulks op grond van de redenen vermeld in zijn rapport dd. 19 April j.1. 421 N.V.Provinciale Utr .Electriciteits- Maatschappij 5-4-*33 merkt op dat volgens de krantenverslag® verscheidene leden van den Raad zich ti, de behandeling van het nieuwe straatver lichtingscontract minder welwillend hel) hen uitgelaten over het bedrijf.De Paat'jil schappij verzoekt haar in eens in de 6® legenheid te stellen in een niet offici I eele vergadering van den Raad haar starö I punt inzake gas eb electriciteit nader uiteen te zetten. De Maatschappij wil ol^ wel zelf de leden van den Raad tot een bijeenkomst uitnoodigen, en zooals wel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 217