1 Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer meermalen gebeurd is, de voordracht hou, den in hare Toonkamer te Utrecht, waar- toe zij dan de heeren met een autobus van het gemeentehuis kan laten halen. 422 Gebr.Berkhout Bilderdijkk.59* A'aam (W) 423 424 425 N.van Dijk,Noor- derweg, Soest M.Scheffer,school- weg,soesterberg ff.HartmanBirk- straat 53»Soest 31-3~33 verzoekt ontheffing van de verbodsbepa ling, bedoeld in artikel 2 der verorde. ning dd. 30 December 1930, houdende aan wijzing van een gedeelte der gemeente, bestemd voor het oprichten, hebben of gebruiken van eenige inrichtingen val lende onder de Hinderwet, t/b van de voorgenomen oprichting eener steenhou^e rij op een perceel, gelegen aan de Ker< straat sectie H.2117. De techn.ambtenaarbelast met de lei ding van bouw- en woningtoezicht, advi seert de gebraagde ontheffing NIET te verleenen. 2093 3 3 wijst op den slechten toestand, waarin de Noodrweg zich bevindt en deelt voort mede, dat een duiker stuk is. Omtrent deze aangelegenheid wordt rap port uitgebracht door den technisch aiat tenaar, belast met de leiding van open bare werken. 13-3-33 vestigt er de aandacht op, dat tengevol ge van het deponeeren van asch- en vuil nis in een kuil, geleden achter een ij' fabriek,bakkerij en slagerij te Soester berg, hiervan zeer veel hinder wordt oc dervonden door omwonenden en verzoekt een meer geschikter stortplaats van asci en vuilnis te willen aanwijzen. Te techn.ambtenaar, belast met de lei ding van openbare werken brengt rapport uit aangaande de onderwerpelijke aange legenheid. i4._3-.133 deelt mede, dat hij als eigenaar van grond, gelegen a/d V.Lennepl. recht vafl uitweg heeft en aan de overzijde van den ^itweg recht van overpad op het terrein jvan derden en dat tengevolge van het graven van een greppel langs de V.Lennepl van gemeentewege, hij thans van het irecht van overpad geen gebruik meer kan maken, in verband waarmede hij verzoekt maatregelen te willen treffen,opdat van het recht van overpad wederom kan worde' gebruik gemaakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 219