Volg- num- Afzender of voorsteller mer 426 427 428 429 Korte inhoud C.F.J.van Boxtel, Soest J.Pilot te 3oest 24-3-*33 Notaris te Leuken te Amersfoort Hoofdbestuur v/d algemeenen Neder- landschen politie» bond, ïferderwijk 430 431 N.V.Centraal Ad viesbureau voor Publiek Recht en Administratie Techn.Ambt.Bout en Woningtoezicht Omtrent deze zaak wordt rapport uitge bracht door den techn.ambtenaarbelast met de leiding van openbare merken. 12-4-'33 brengt bezwaren in tegen het ter inzage liggend ontwerp van een wijziging op het ontwerp van het plan van uitbreidi^ vraagt den lcoopprijs van het perceel set tie D.no.934, gelegen aan den hoek Ossei damweg-schoutenkampweg. De Techn.Ambte- naar belast met de leiding van Openbare Werken adviseert bedoeld stukje grond niejk te ver koop en. 24-1-»33 deelt mede, dat de heer W.M.Vink te Amersfoort aan de gemeente Soest wensch: aan te bieden zijn bouwterrein te soes- terberg aan den Amersfstraatweg en Kampweg,kad.bekend als sectie E.oud no, I615 ged, ter grootte van ongeveer 8400 M2 voor een prijs van f2.- per M2 De Techn.Ambt. belast met de leiding Openbare Werken adviseert niet op dit aanbod in te gaan. H-4_»33 deelt mede dat naar zijne meening de ve I laging der toelagen voor kleeding en rijwiel van de politie-ambtenaren, tot standgekomen bij de vaststelling der igemeente-begrooting voor I933,is onder worpen aan Koninklijke goedkeuring en mitsdien, daar deze goedkeuring nog niei is verkregen, niet rechtsgeldig is; verzoekt het gewraakte besluit te willf doen intrekken en de toelagen onverkort uit te betalen en verzoekt bericht om trent de beslissing op dit verzoek,ten einde ie beoordeelén of de bond al dan niet vernietiging door den Kroon zal vragen op grond van art. 125 ^er ambt ent renwet. 3-4-33 brengt advies uit inzake invoering Baatbelasting enz. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. '■gordt t aie Uit Het adv Dit ach ingekom slechts Het adi deze aa van de gende 1 Het dos Commisg Gelet c afd. nc no.l25J geven t sloten 1/688, jgeweige

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 221