f' "f Vr t uitge ef1 belast rken. ïr inzage Lng op Ltbreidiiij srceel eet loek Ossei an.Aflabte* Openbare e grond nk te Bt «ensch te soes* eg en B.oud no, veer per M2, eiding vsi op dit ing de ve ing en ren, tot ng der is onder iring en g nog nit g isj te v« ille onverkort icht om- zoek, ten' td al dan ion zal :r ambtens ring ige ver- »zeld van Lezen. fordt ter kennisneming in handen gesteld van de Commis- V sie Uitbreidingsplan. cl, Het advies der Commissie Grondbedrijf in te «innen. Het dossier wordt in handen gesteld van de Belasting- Commissie om advies. VPeUdL. Dit schrijven te deponeeren aangezien blijkens nader ingekomen schrijven dd. 13 April j.1. de aanbieding slechts gestand wordt gedaan tot en met 20 April 1933' V d. -U" XCTHl Het adres te voegen bij de overige stukken, «elke op deze aangelegenheid betrekking hebben, De behandeling van de desbetreffende vooratellen zal in de eerstvol- !gende raadsvergadering aan de orde worden gesteld. J' Gelet op het schrijven van Ged.Staten dd. l8-4-'33«le afd.no.1251/848, no.1253/850, no1250/847,no1249/846 no»1252/849, no.1317/862, «aarbij toestemming «ordt ge geven tot het verleenen der bouwvergunning, «ordt be- de aanvragen nos. 1/684, 1/685, 1/686, I/687, 1/688, I/692 in te «illigen. Bouwaanvrage no.1/594 «ordt geweigerd. V 1C c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 222