l5 I 432 Techn.Anibt.O.W. 4-4-'33 doet voorstellen betref- Den Techn.Ambtebaar belast 433 H. J.Dolf in ,Vos- seveldlaan 40» Soest 23-3-'33 fende aanleg van rij wielpaden en het ophef fen van een gedeelte van het z.g. Heezerspoor.De oosten worden in totaal begroot op f 4200.-. IsJa. verzoekt hem in princi pe vergunning te willen verleenen tot den bouw van een blok winkelhui zen (4 stuks) op een terrein»gelegen aan de Soesterbergschestraat kadastraal bekend ge meente soest, in sectie H.326I. Omtrent dit ver zoek wordt advies uitge bracht door den tech nisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw en woningtoezicht. P7 o^- met de leiding van Openba. re Werken te verzoeken een opgave te verstrekken van de kosten van materialen, arbeidsloonen, aantal tew« te stellen werKloozen en ij tijdsduur van uitvoering der voorgestelde werken. Adressant te berichten dat zijne bouwaanvrage getoetst zal worden aan het door ba te ontwerpen rioleerings- stelsel (Huisrioleering)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 223