num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 432 433 434 Vereen.v.vreemde lingenverkeer MedenoÜK 19-4-'33 vraagt een bijdrage van f 25*voor eej perstocht van twee dagen te houden voor; den vijf provinciën-tocht rond het Ijs. selmeer AMudambtenaar 10-4-*33 in tijd.dienst bij het Gasbedrijf te Soest J.Moester ,di.r .N.V. 3-4-,33 Bouwmy "Heiderand" verzoekt in verband met het bepaalde tij artikel 11 en art. 16, le en 2e lid van', het reglement voor ambtenaren in dienst der gemeente Soest, een aanstelling in vasten dienst dezer gemeente. De Technisch Ambtenaar van het Gasbedrij brengt hieromtrent bij schrijven van 2C1 April 1933 advies uit. verzoekt ontheffing van het bepaalde bi, artikel 15 der bouwverordening voor den bouw van een blok van drie woningen op een terrein, gelegen aan den Plaaweg.fe dastraal bekend gemeente Soest, in sect D.I97I» Omtrent dit verzoek wordt advie uitgebracht door den technisch ambtena belast met de leiding van bouw- en won toezicht. Jeslote jmtrent Lijk me 435 IHoofd der o.l. 18-4-'33 bericht omtrent de klachten over het school soesterberg schoonmaken van het gymnastieklokaal. 436 Voorzitter stelt voor aan den raad mede te deelen dat het college wegens gemis aan een precoriaverordening het gewenscht acht voor dit jaar het perkeerterrein aan de Batenburglaan openbaar te verpachten OU' der de voorwaarden als in het aan te T>i den ontwerp-besluit nader zijn omschre ven. 437 Afd.financiën ter secretarie 25-4-'33 adviseert aan den raad ter vaststelling aan te bieden een dtrietal ontwerp-besÜ! ten tot wijziging der gemeente-begioo- ting voor 1932 (no.21/252) en voor 1933 (nos. 21/250 en 21/251).

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 225