tyoefs. H Afaeeling Aanmerkingen voor een j ,e3]_0ten wordt te berichten, dat geen vrijheid kan wor- CS f- oden "voorJ 'gn gevoncien uit de gemeentekas een bedrag van f 25«- net lja. je3Cfriicbaar te stellen. bjfo paalde bi e lid van in dienst Hing in Gasbedri,] en van 2C- jij bet college bestaat geen bezwaar eene vaste aanstel- Ling te bevorderen, indien ook de gas commissie zich laarmede vereenigt. paalde jesloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen en voor den ingen op lasweg.fe in sect rdt advie ambtena - en won er het lokaal. «ntrent de plaatsing van het gebouw te besluiten tege- Lijk met de behandeling der bouwvergunning. JU. lesloten wordt de schoolschoonmaker in kennis te itellen met de ingekomen bezwaren en hem mede te deelen Lat hij moet zorgen voor een goede schoonmaak van het tymnastieklokaalhetgeen in verband met de vergoeding lelke door de gemeente wordt betaald verwacht mag worden. kan het Hoofd der school onder toezending van een af schrift van het schrijven aan den schoonmaker te ver soeken het toezicht wat te willen verscherpen. Jesloten wordt aan den raad het voorstel te doen con form de meening van den voorzitter. e deelen an een cht acht in aan de achten on- aan te bil i omschre- itstelling oe ontwerp-besluiten den raad ter vaststelling aan te terp-beslui bieden, i-begioo- I voor 1933 VM.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 226