Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 438 439 Voorzitter 25-4-'33 biedt ter vaststelling aan een drietal besluiten inzake subsidiëering van turj clubs voor 1933. 1 voorzitter 25-4-'33 440 Techn.Ambt. Gas bedrijf 441 442 K.de jong, ?/ald, Pyrmontl. 46, Soest Techn.Ambt. Bouva- en woningtoezicht 443 Leden der zwem- cominissie stelt voor in te trekken de besluiten van B. en W» van 10 Maart 1933 met be trekking tots a. vaststelling van een verordening ex- art. 223» 3e der gemeentewet (ge meentepolitie b. toekenning vacantietoelagen gemeente! arbeiders en korting op salarissen en loonen van het gemeentepersoneel en deze aangelegenheden opnieuw te rege len overeenkomstig de hierbij gevoegde! ontwerp-voorsteilen. 19.4-133 verzoekt machtiging tot aanschaffing van een reddingskoffer, waarvoor wijzi ging der begrooting van het gasbedrijf noodig is. 22-4-'33 brengt bezwaren in tegen het ontwerp- uitbre idingsplan 20-4—33 deelt mede, dat A.M.H. en H.E.Berckmam Lomanstraat 8l A'dam ontheffing behoe ven van het bepaalde bij artikel 8 der bouwverordening, ten behoeve van den bouw van een vacantiehuisje op een ter rein, gelegen aan den Verl.Schoolweg, kadastraal bekend gemeente soest in sec tae E.2003 ged. en adviseert de noodigc ontheffing te verleenen onder de voor waarde van storting van een bedrag groot f 577,5® t/b vm het Wegenfonds, bestemd voor aanleg en onderhoud van 'deh Verl.Schoolweg. de heeren leden der zwemcommissie A*En- dendijk, W.F.H.Busch komen in de verga dering en bieden het college eenige ont werp-voorstellen aan met betrekking tot de exploitatie van het natuurbad.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 227