7/J- m /h^ tv***, UZcP h j W BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen drietal van turn sluiten met be ening ex- itewet (ge i gemeente onen van lw te regt gevoegde taf f ing or wijzi- sbedrijf ntwerp- Berckaans ig behoe- :el 8 der an den een ter- .oolweg, st in sec1 e noodige de voor drag :enf onds, iud van isie A«En- de verga- enige ont ikking tot ad. b, soester Turnclub 7 Alg» Soester Turn- en Athletiekclub It Gymnastiek- en Athletiekver. soesterberg c, R.K. Gymnastiekclub "Crescendo" Conform het voorstel wordt besloten. f 147,60 l80." l80." l80." 172,80 7 - De Voorzitter deelt mede met den Techn.Ambtenaar Gas- ,/j' bedrijf bn politie besproken te hebben dat de aanwezige \si/' koffer gestationeerd wordt op de gasfabriek met /XA te allen tijde van de politie. Het advies der commissie uitbreidingsplan in te winnen. De ontheffing wordt verleend onder voorwaarde van stor- \p ting van f 577»50 in het wegenfonds. De Voorzitter neemt de stukken van de commissie over en ontderwerpt deze aan eene algemeene bespreking. Het college doet de toezegging de behandeling van de voorstellen spoedig ter hand te zullen nemen. M n H H K' \2 d..

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 228