fa- yV? Hli\- /OU. i/3 BESLISSING Afdeeling A AanmerKingen en No. Besloten wordt aan den geneesheer-directeur van het Sanatorium Zonnegloren te berichten, dat niet kan worden toegestaan, dat wordt voortgegaan met het slachten van vee in een lokaal van het Sanatorium, aangezien deze slachtingen na ingesteld onderzoek in strijd wordt geacht met de bepalingen der verordening dd. 24 Juli 1929, als bedoeld in art.4 lid 1 sub der Hinderwet. Be balans wordt goedgekeurd en zal den raad worden aangeboden. Besloten wordt de mandaten te teekenen als voorheen. Be ingekomen nota's van openbare werken zullen ech ter door den Burgemeester worden geparafeerd. Besloten wordt conform het voorstel der Commissie tot betaling over te gaan. VJ cl- Het besluit waarbij als rentepercentage wordt aan- fa genomen wordt door de vergadering vastgesteld. gesloten wordt te berichten, dat bij het College geen i/c<JiL bezwaar bestaat dat het meisje Alings den loopenden j. cursus op de school blijft volgen. jfc"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 22