num- Afzender of voorsteller Datu Korte inhoud mer 444 iR.W.H.Hofstede icrull 14-4-«33 zendt zijn "bemerkingen op de ontwerp overeenkomst inzake straatverlichting. 445 Gemeentesecretaris 446 A.Brouwer vestigt bij het college de aandacht op het feit, dat het inwonertal der gemeen te binnen eenigen tijd de 15000 zal be reiken en deelt mede dat van gemeente wege in 1923 toen het inwonertal tot 10000 was gestegen een aandenken aan der. lOOOOsten inwoner. 13-4-»33 vraagt namens zijn principaal firma Molt hoff en Rasch te mogen vernemen op welue wijze den van de gemeente aange.kochten grond aan de Beetzlaan zal kunnen wordeE beschouwd, n.1. met of zonder winkelhui-: zen. 447 jInspecteur van 22-4-'33 Politie rapporteert omtrent het afgeven van ver| gunningen voor het innemen van een stand plaats met ijscowagens. 448 Ing.v.d.Weg der 2Jed. Spoorwegen .Amersfoort 29-3-» 33 deelt mede, dat nabij K.M. 6.854 van de» spoorweg den Dolder-Baarn door J.J.Poort Molenstraat 6 te soest op spoorwegter rein een garage met schuur is gebouwd opj perceel, sectie A.3898» Omtrent deze aangelegenheid wordt rap port uitgebracht door den technisch amb tenaar, belast met de leiding van bouw- j en woningtoezichtdd. 11 April 1933» No. 21/3. 1.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 231