*>- *w. Afdeeiing en No. Aanmerkingen mtwerp- ichting. IïJj- dacht op er gemeeii- 0 zal be- emeente- al tot en aan der. firma Molt n op welKe ekochten nen wordei;- winkelhui- n van ver een stand Van de bemerkingen wordt kennisgenomen. Na gepleegd overleg met de Fin. commissie op 27 dezer wordt beslo ten aan de Directie der P.U.E.M. mede te deelen, dat be houdens goedkeuring door Ged. Staten tot teekening van de overeenkomst zal worden overgegaan wanneer de Direc tie goedkeurt dat in de overeenkomst wordt opgenomen of schriftelijk zal hebben bevestigd, dat de gemeente in geval van ovenaacht als omschreven in art. 1 der overeenkomst ook van hare verplichtingen zal zijn ont slagen. Aan den heer Hofstede Crull te berichten, dat het door hem uitgebrachte advies voor het college voldoende ze kerheid heeft gegeven. Verzocht zal worden de kosten aan het advies trerbonden bij de gemeente te declareeren, De voorzitter deelt mede dat hij het schrijven van den secretaris in de vergadering der Fin commissie van 27 dezer heeft besproken en het college in overleg met de Commissie heeft besloten den l^OOOsteh inwoner een spaarbankboekje van f 100.- uit te reiken met de bepa ling dat over het saldo (gestorte som rente) eerst bij meerderjarigheid van de$i) begiftigde(n) mag worden beschikt. Besloten wordt adressant te berichten conform het ad- 1/ vies van Bouw- en Woningtoezicht n.1. dat de eigenaren v i van den grond j.n dit geval geheel vrij zijn in de keuze der te bouwen perceelen. u Het besluit dd. 12 April 1933 wordt ingetrokken en 54 van de» J. J. Poort rwegter- gebouwd op| rdt rap- nisch amb' van boufl- 1 1933» voorts besloten bij het afgeven van vergunningen voor het innemen van een standplaats met ijscowagens de kos- ten in rekening te brengen als omschreven in het rap port van den Inspecteur. Aan den Ingenieur mededeeling te doen conform het rap port van Bouw- en Woningtoezicht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 232