Volg num mer 449 450 Afzender of voorsteller Techn.Ambt. Bouw en woningtoezicht Afd.Utrecht der Vereeniging van Federl.Gemeenten 451 452 453 454 Bestuur Vrijw. Brandweer soest B.en '7.van Alk maar Datum Korte inhoud 19-4-'33 deelt mede, dat F.J.Hamel, Javastraat ]$Ohuis A'dam ontheffing behoeft van het bepaalde bij artikel 8 der bouwverorde ning ten behoeve van den voorgenomen bouw van een enkel woonhuis op een ter rein, gelegen aan den Dorresteinweg kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie G.2800 ged. en adviseert de noo- dige ontheffing onder voorwaarden te verleenen. 19-4_»33 zendt uitnoodiging tot bijwoning eener vergadering, welke gehouden zal worden te Utrecht op Donderdag 4 Mei a.s., al- I waar een Ui teenzetting gegeven zal wor den omtrent een ontworpen schema van een streekplan Gewestelijk Plan) voor het Oosten der provincie Utrecht. 21-4-«33 vraagt toestemming tot aanschaffing van ;een nieuwe voorband voor de oude Ford- imansohappenwagen. 13.4-133 deelen in antwoord op het schrijven van B. en "7. dd. 11 April j.1. Ie afd.no. 2942 mede, dat voor de plaatsing van benzinepompen in openbaren gemeentegroni aldaar vergunning van B.en W. noodig is ingevolge de Algemeene Politieverorde ning. geslote waarde grondaf het ad\ pe sec .woordi Macht; Beslo Ged.Staten l894_»33 berichten dat de Minister van Binnen- landsche Zaken geen bezwaren heeft tegen! I het raadsbesluit van 12 Dec. 1932 tot wijziging van de gemeentelijKe steunre- j geling met rijkssubsidie. iHotif Min. v.Binnel.zaket^ 20-4-»33 bericht dat het rijk zal bijdragen in de kosten van ontwikkelingswerk voor jeugdige werzloozen. verzoekt inzending van uitgewerkte pèan- nen en zal dan bijdrage overwegen (het percentage wijst nadrukkelijk op dat alleen voor ontwikkelingsdoeleinden subsidie wordt Aan di nog gi dat vi ftmaakt gegeven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 233