3'i* T astraat t van het wverorde- enomen een ter- inweg st, in t de noo-l den te BESLISSING Besloten wordt de ontheffing te verleenen onder voor waarde van 3torting van f 389*50 in het wegenfonds en grondafstand voor wegverbreeding een en ander conform het advies van Bouw- en Woningtoezicht. Afdeeling en No. d. Aanmerkingen ng eener 1 worden a s al» zal wor- raa van an) voor ht. ffing van ie Ford- ijven van afd.no. ng van eentegronl noodig is verorde- De secretaris wordt aangewezen het college te vertegen- 1^ .woordigen Machtiging tot aankoop wordt verleend. Besloten wordt deze zaak verder te deponeeren, I l? Ju. Binnen- eeft tegei 932 tot steunre- agen in k voor ricte pèan- ^en (het sn voor Le wordt Notificatie, Aan den Minister mede te deelen, dat in deze gemeente nog geen ontwikkelings cursussen worden gegeven, zoo- I dat voorloopig nog geen georuik zal kunnen worden ge maakt van de subsidie uit b Rijzs kas. avL'i 5 ifo 2 1c.' i i CL 1yO.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 234