Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u 455 456 4 57 458 Best.Ver.tot be strijding der T.B.C. 26-4-* 33 N.V.Bataafsche Import Mij te s-Gravenhage 10-3-'33 H.H.van Wagten- aonic 25-4-»33 459 460 461 Af d.Financiën Minister van Bin- lenlandsche zaken Commissie Uitbreid 27-4-*33 dingsplan en Grondbedrijf verzoekt eene bijdrage uit de gemeente kas ad f 163,80» ingetfolge de bepalin gen der verordening op het verleenen van bijdragen ter bestrijding van de T.B.C. t/b van den patiënt ïVV.Preusser De geneesheer-directeur van het sanato rium "Berg en Bosch" te Apeldoorn acht eene voortzetting zijner verpleging met een 3~tal maanden gewenscht. verzoekt vergunning tot de oprichting van een benzinebewaarplaatsbestaande uit een ondergrondsch reservoir met eeb inhoud van ÓOOO L. en bovengrondsche aftapinrichting op/in het perceel sec tie E.I769 gelegen aan den Postweg. Minister van Bim-; 24-4-*33 nenlandsche zaken vraagt zijn ste lid der plaatsen naam op de in art. 17, eer- Drankwet bedoelde lijst te deelt mede dat de werkverschaffing tot en met 27 Mei 1933 ^an morden voortge zet. (Niet voor het werz in de bosschen. 27-4-'33 22-4-'33 tpe bijdr adviseert de rente,te berekenen over de door het wegenfonds bij de gemeente in gevolge raadsbesluit van 17 December 1931 belegde gelden, over het jaar 1932 vast te stellen op gemiddeld 3»3 deelt mede dat een steunregeling tot en met 6 Mei 1922 verlengd is. geeft inlichtingen over de inzending vat de declaraties. geeft in overweging een nieuw uitbrei- din0splan vast te stellen onder verwij" zing naar het nieuwe ontwerpl De vergu sluit hi iBesloter te plaal Den Sec] he t Depé vraag oi f i ng ine 'lesulta; [Een der ver scha: sing is den. Hi, in over en ande worden. De rent Van de moeten om verl Conf orrc daan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 235