w. wTd 3 J BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen aeente-Jj j)e bijdrage ad f 163.80 wordt verleend ?alin- ïnen 7 de reuaserl sanato- 1 acht ing metl !k hting taande met eeh sche 1 sec- eg. 7eer- jat te ng tot ortge- 03 schep over de :nte in* mber •ar 1932 tot en iding vat .tbrei- verwij' [De vergunning wordt verleend overeenkomstig het be sluit hiernevens als bijlage gevoegd. [ÏJidL. gesloten wordt H.H.van Wagtendonk, Bosstraat 80 alhier, 1/ te plaatsen onder no. 9 der lijst. \o La Den Secretaris wordt opgedragen zich telefonisch met j'+-/y* het Departement in verbinding te stellen. Omtrent de vra^. Ltjr vraag of de memcen in de bosschen van de werkverschaf fing met rijkssteun zijn uitgesloten. 'ie sul taat Telefoongesprek. [Een der~heeren ambtenaren Departemente Binn.Zaken afd.'7er* 'verschaffing deelè mede dat vermoedelijk een vergis sing is begaan door niet de gerneentebouschen te vermel den. Hij zal een en ander nagaan. Intusschen geeft hij in overweging rustig met het werk door te gaan. Is een en ander niet in orde dan aal spoedig bericht gezonden worden. De rente wordt bepaald op 3»3 Van de mededeeling wordt kennisgenomenGezorgd zal moeten worden voor tijdige inzending van het verzoek om verlenging van den termijn. r I kïlUs Conform het advies wordt aan den raad het voorstel ge- \9- aJU. daan. u f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 236