r 1359/378 Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 4Ó2 463 464 465 Coiomissie van bij stand Grondbedrijf Inspecteur Lager Onderlijs, Inspec tie Amersfoort Techn.Ambt. Bout en Woningtoezicht A.Brouwer, soest 22-4-33 adviseert naar aanleiding van het ver zoek van S.Dijkstra om den verkoopprijs| voor het aan den Korte Hartwwg gelegen perceel H.no.l604 te verlagen tot f 1,5(1 o-er M2, om den gestelden verkoopprijs ad f 1,75 per M2 te handhaven. I9-4.»33 deelt mede, dat de stukken, betrekking hebbende op de voorgenomen verbouwing van de gymnastieklokalen te Soest en Soesterberg door hem zijn goedgekeurd, biedt ter behandeling aan eenige verzos ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teeKeningen en advieaen. 15-4-133 vraagt mededeeiing of vergunning kan worden verleend voor den bouw tot op ee afstand van 2/2 Meter uit de ai j erf af scheidingen op het perceel sectie C. ino. 1872, gelegen aan de Birkstraat. De Techn.Ambtenaar belast met de leidia van Bouw- en Woningtoezicht brengt èieI omtrent rapport uit bij schrijven dd. 13 April j.1. jelet op «e afd. no. 1308 het verl aanvrage 2/248, 2 Besloten bouwplan breiding ten. Hij iz Meter ijn en bedoelde

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 237