1 r *t) BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen t ver- Besloten wordt adressant te berichten dat de prijs van opprijalif 1,75 per M2 gehandhaaft blijft conform 's raads be- elegen I glissing. t t l,5if prijs ltsJU. ekking llsesloten wordt den raad voor te stellen een bedrag ad uwing II. f 2100.- in totaal voor de verbouwing der gymnastiek- t en lliokalen beschikbaar te stellen, t.w. f ÓOO.- voor het keurd, I llokaal te soest en f 1500.- voor het lokaal te Soes- terberg. i verzosl van de tón >t op e? srf af- .e C. •aat. leidh ïgt &ier sn dd. elet op het schrijven van Ged. Staten dd. 25"*4-,33> e afd. no. 1425/907, no.1426/908, no.1403/894, no. 359/878, no. 1341/880, no. 1342/879, no.1387/892, no. 1388/893, waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, wordt besloten de aanvragen nos. I/652, I/660, 1/674, I/69I, 2/240 2/248, 2/249, 2/250. in te willigen. Besloten wordt adressant te berichten, dat hij het bouwplan kan totstand brengen conform het ontwerp-uit- breidingsolan en de hierbij behoorende bouwvoorschrif ten. Hij kan zich houden aan een zijerfafscheiding van iz Meter doch zal zich tevens ten aanzien van de rooi- cJd ijn en bouwcoëfficient hebben bedoelde bouwvoorschriften. te richten naar meer- <\u' l\l|.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 238