Volg- num- Afzender of voorstelier Datu m Korte inhoud mer 466 |M.Cputurier X—5-«33 vraagt het parkeerterrein aan de Baten- burglaan voor f 250»- aan hem af te staan voor gratis parkeeren. Het bedrag zal gezamenlijk worden betaald door Gou- turier en den autobewaker van der Lindsi 467 jTechn.Ambt. O.'f. 2ó-4-*33 468 pest.der Ver. ter bestr.der T.B.C. •adviseert de door B.Strumpel voorgestel de grondruiling nabij de Beukenlaan aan te houden tot het uitbreidingsplan zoo ver is gevorderd, dat de wegen voorkoaei de op de situatieschets van het plan vt® den vastgesteld. 22-4-33 verzoekt eene bijdrage uit de gemeente kas groot g 364.-» wegens kosten van verpleging van den patiënt W.A.S.Lauren- se in het sanatorium "Zonnegloren" ,zulkj voor den tijd van zes maanden, ingaande 1 December 1932. Hetosuppletiefonds van "Zonnegloren" draagt f 2.- per dag bij, 469 4e afd.ter secre- 27-4-'33 tarie 47O Ged. staten 47I 472 Raadsleden Gasille Grootewal en de Nies Gemeentesecretaris Bij het bet geme indien d voldoet ren vast Besloten deelt mede dat B.J.BuxtorffVan Weede- straat 9c te Soest, mondeling heeft ver zocht een voorschot te mogen ontvangen op de hera toekomende uitkeering wegens een hem overkomen ongeval bij zijn dienstvervulling bij de vrijwillige brandweer te Soest. l8-4-«33 doen toekomen een exemplaar van d e vast gestelde rekeningen over 1923 van dege- meente, grondbedrijf, gasbedrijf en-we genfonds en verzoeken met de terugzen ding van de bescheiden aan schoolbestu ren voor uitgaven ex-art. 72 L.O.wet te wachten totdat ged.staten daarvan bij het onderzoek van de gemeenterekening kennis hebben kunnen nemen. 1-5-'33 stellen een viertal vragen met betrek king tot de wijze waaroptie beplanting voor het natuurbad is aangekocht. deelt mede dat P.W.Duin hem verzocht heeft het college te verzoeken over te gaan tot verharding van den Braamweg, In het wegenfonds is aanwezig f 3285»^ terwijl door Djiin nog gestort zal wordec f 352,20 totaal f 3737,66. Be bijdr Goedgevc te beta] Besloter de schot door Gec De vrag< bij de 1 ]Alvoreni kosten-1 den Brat ding do<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 241