tyJLs. j/ört jy> ij ré iPaL. BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. a le Baten, if te it bedrag door Cou- Ier Linden >orgeatel. ilaan aan >lan zoo voor komet i plan Ti op :emeente- n van SLauren- enw zulki ingaande onds van dag bij, n We ede- .eeft ver- t vangen wegens ijn lige d e vast- an dege- f en -we- rugxen- olbestu- O.wet te an bij kening betrek- anting t. zocht over te amweg, 3285,4é al worder Bij het college bestaat geen bezwaar tegen verhuur van bet gemeenteterrein met. bestemming als parkeerterrein indien de huurder een bedrag van f 400.- aan huursom voldoet en geen verplichte vergoeding voor het parkee ren vaststelt. M. 2 j^ll. Besloten wordt adressant te berichten conform het advies. |A O/ Be bijdrage ad f 3^4.- wordt verleend, Goedgevonden wordt als voorschot f 20.- per week uit te betalen. 5"<P(i\ Besloten wordt in het vervolg de betalingsstukken van de schoolbesturen in te houden totdat de rekeningen door Ged.Staten zijn vastgesteld. De vragen worden schriftelijk beantwoord volgens de tij de notulen behoorende bijlage. Alvorens te beslissen zal aan den TechniAmbt. O.W. een kosten-brekening worden gevraagd van de verharding van den Braamweg met klinkers en een berekening van verhar ding door middel van teerslakken. k' aJuL w.' mV \P V K'. - I I - r I "H ct*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 242