of voorsteller i n n o u a num o r i mer 474 ivoorwitter 475 Techn.Ambt. O.W. 476 iTechn.Ambt. Bouw- len Woningtoezicht 477 478 Centraal bureau v. verificatie en fin. adviezen der ver. v.Ned. gemeenten te s9Gravenhage ieelt de vergadering mede dat de Techn. Ambt. O.V. verzoekt hem te machtigen tot aankoop van een verf spuit .Presto te ge bruiken bij het reinigen van woningen van ongedierte. De spuit kost f 105»- er, kan- bestreden worden uit het crediet do® den Raad verleebd ten bedrage van f 325,. voor het ontsmetten der noodwoningen. 25-2-'33 deelt mede, dat pastoor Galama het aan de Schrikslaan gelegen perceel H.no.288] groot 1927 M2 aan de gemeente in eigen dom wil overdragen voor een bedrag van f 2800.-. 25-4-33 deelt mede, dat de ^rond gelegen aan de zuidzijde van de Luit.Koppenlaan, oor spronkelijk in eigendom van E.J.van Lint geheel in andere handen is overgegaan. 24-4-» 33 wendt rapport van ae kasopneming en con tröle van de administratie van de N.V. Centrale slachtplaats voor de gemeente Soest. Techn.Ambt. O.W. 28-4-* 33 wend;t een nader gespecificeerde begroo ting omtrent den door hem voorgestelde aanleg van rijwielpaden. 479 Mr.Dr.R.p.C.v.Roy Utrecht De gevra presto w 22-4-*33 vraagt of de gemeente in beginsel al daflj niet bereid is aan W.van den Hengel. P« van den Bremer Jz. en Wed. C.Wantenaar een schadeloosstelling toe te kennen we gens de schade, welke wij hebben gelede», door een heidebrand, welwe brand zoude zijn ontstaan door de schuld van gemeen' te-werklieden. Behouder wordt be te koope bestrijd vronden. Jan het wachten welk gei Van het mede gei dienst van alle houden de Keur» stipt Wc bruik^ Beslotei verzoek» rijwiel] willen 1 kosten Voorts i verzoek» verscha: kregen 1 de loon» Als anti zaak in zal vort Voorts i mede te ^gemeent» 'op scha» 4&0 Adj .commies b/m de;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 247