•«yv. at BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen e Techn. tigen tot o te ge- ningen I05.- en ediet doe an f ingen 325, De gevraagde machtiging tot aankoop van de verfspuit presto wordt verleend. -1 ^£0^/. ÓT/ het aan II.no. 28Ö in eigei rag van n aan de n, oor- .van lint, gegaan. g en con- de N.V. emeente begroo- estelde el al dal ngelP. ntenaar ennen v«e- n geledetl i zoude 1 gemeeii'l Behoudens gunstig advies van de Commissie grondbedrijf wordt besloten den raad voor te stellen den grond aan te koopen voor f 2800.- en de kosten van aankoop te bestrijden uit het kapitaal verkregen door verkoop van vronaen. Jan het rapport wordt kennis genomen en besloten af te V «yw wachten totdat de perceel en worden geexploiteerdin ys welk geval in het wegenfonds gestort moet worden. Van het rapport wordt kennisgenomen en besloten daar* mede genoegen te nemen. Echter zal aan den Keurings dienst opdracht worden gegeven in het vervolg nauwkeurig van alle noodslachtingen afzonderlijk aanteekening te houden op de wekelijkeche afdrachtstaten.Voorts dient de Keuringsdienst een register bij te houden waarih in/ •tipt Worden vermeld de series der bonnummers welke ge bruik^ zijn genomen voor de Bireka. Besloten wordt aan de rijwielpadvereeniging U.M.O. te verzoeken omtrent de aansluiting van de geprojecteerde rijwielpaden te adviseeren en daarbij te verzoeken te willen mededeelen of de vereeniging bereid is in de z* j kosten eene bijdrage te verleenen. Voorts aan den Inspecteur der Rijkswerkverschaffing te verzoeken te willen goedkeuren, dat de werken in werk verschaffing met rijkssteun worden uitgevoerd. Na ver kregen goedkeuring ware aan den Minister te vragen in <ie loonen eene rijkssubsidie toe te kennen. Als antwoord op het schrijven mede te deelen, dat de zaak in onderzoek is genomen en spoedig op de vraag zal morden teruggekomen. Voorts aan de Verz.Mij. "Fatum" het geval van den brandj mede te deelen met verzoek te willen mededeelen of de gemeente op grond van de Polis-voorwaarden aanspraak hejsft op schadeloosstelling.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 248