num- i Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 480 Adjcommies b/m de 19-4-*33 boeKhouding O.W. en Techn.Ambt.O.tV. 481 VIV.Soesterberg's Bloei 482 Techn.Ambt. O.W. 484 485 26-4-» 33 zenden een overwicht van den magazijn- voorraad per 31 December 1932» waaruit blijft dat de verschillen tueschen den administratie tarieven en den werKelijzei voorraad bedragen f 337*77* *n hoofdzaa, levert de post "beton-bandenrt dit ver schil op. De administratieve voorraad per 31 Qecei ber 1932 is thans door afboeking van he bedrag ad f 337»77 in overeenstemming gi bracht met den werkelijken voorraad. Gevraagd wordt of het college zich met het bovenstaande kan vereenigen. deelt mede dat haar verkeersbureau per 24 April 1933 is overgeplaatst van het perceel Banningstraat 76 haar het het voormalige postkantoor Rademakerstr27.! iGoedgev 483 Afd.Financiën le Afd. Gem.Secre tarie 3e Afdeeling 'De subs; 2Ö-ll-'32 brengt rapport uit omtrent afstand van grond, door doverse personen, voor ver- jbreeding van den Noorderweg en adviseert) bet de verbeteringen voorioopig te wach-f ten tot het uitbr.plan is goedgekeurd. 23-3-*33 deelt mede dat uit een onderzoek is ge bleken dat H.Majoor wel heeft aangevraafl bij de werkverschaffing te worden ge* plaatst, doch dat dit verzoek is afgevie-l zen. Daar inhouding op deze wijze niet kan plaats hebben en de natarie heeft mei degedeeld dat het door Majoor verschul-| digde door hem niet kan worden geïnd, wordt verzoeht te mogen vernemen welke maatregelen verder moeten worden genornerl stelt de vraag of in verband met het be sluit van den Raad dd. 3 Mei j.1. tot biet-vaststelling van het ontwerp-uitbieij dingsplan, de bouwaanvragen, welke inge komen zijn voor 3 Mei j.1. en waarop tot Iheden geen beslissing werd genomen, nog aan Ged. Staten gezonden moeten worden voor het bekomen van toestemming tot vei leening der Bouwvergunning. 5-5-' 33 jdeelt mede dat de steunregeling slechts^ tot 6 Mei 1933 door den Minister is gekeurd. De aanvrage om verlenging is bereids verzonden. Veraocht wordt te be sluiten of met de uitvoering der steun regeling kan worden voortgegaan. Daar' he en roya. gen gewi doen trn Deze bei lan Nu ti sijn ge; Ligde b jorgen )e verg! loor de ven gez< .jBeslotei [blijven

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 249