Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 486 487 Techn.Ambt. 0.7. 489 Mr.H.Th.Gerlings, 13~4-»33 Domplein1, Utrecht 2-5-*33 488 I.H.Abeling,Midèelf wijkstr.35» Soest 15.4..33 rechn.Ambt. Gasbe drijf Soest 49O 491 492 D. Lub Techn.Ambt. bout en woningtoezicht Directeur Rijks- telefoon,Baarn 2-5-'33 2>-4-« 33 1-5-* 33 Mei «33 verzoekt opheldering i.z. de kwestie tot betaling van een bedrag van f 225.- aan den architect H.Masselink, wegens het maken van een plan voor de oprich ting van een zwembassin. deelt mede, dat A.ïïilhorst, wonende te Hoogland, Krachtwijk a«3^ het jaagpad (kad. gemeente SoestylJf. 1408wenscht te huren voor f 10.- oer jaar. verzoekt de diepe geul vóór zijn percee aan de Middelwijkstraat te doen dicht maken, opdat gevaar voor voorbijgangers wordt voorkomen. De kosten van het dich maken van de geul door den Techn.Arribt. Van Openbare Werken begroot op f 60.-. Machtiging wordt gevraagd deze werkzaam heden uit te voeren. verzoekt uitbetaling van jOc/ó der aanne mingssom betreffende de levering en de montage van de pomp installatie voor het natuurbad, zijnde 50van f 3777»&5 f 1888,92. verzoekt tot het aanstellen van een nieuwen schoonmaker van school en gym nastieklokaal over te gaan. deelt mede, dat Mevr.C.H.Schurink, wo nende Euterpestraat 94 Amsterdam, onf heffing behoeft van het bepaalde bij ar tikel 8 der bouwverordening,ten behoev! van den bouw van een zomerhuisje op eet terrein, gelegen aan den Verl.Schoollef kadastraal bekend gemeente soest, in sectie E.2128. Geadviseerd wordt de not' dige ontheffing te verleenen, onder voorwaatde van storting van een bedragi groot f 577,50 ten bate van het wegen fonds, voor aanleg en onderhoud van den Verl.Schoolweg. doet eenige mededeelingen betreffende de indienststelling van de locale auto matische telefooncentrale te Soest. geslotei eheél 1 en zwei in de v< R.H.J.d* comité Beslotei aan A.Ht Aan den dichten rolg. n< Tot bets IBesloter berger" De onthe lan f 57 Met de m

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 251