'V'f f y 13 lestie i f 225.-| wegens oprich- ïende te jaagpad inscht te in percee 1 dicht .jgangers het dich ïn.Ambt. f 60.-. werkzaam rr aanne- ïg en de voor het 7,85 of esloten wordt Mr. üerlings te berichten dat de gemeente A geheel buiten de kwestie van het maken van een plan van en zwembassin staat een en ander zooals is omschreven in de verklaring dd. 22 Jebr.1933 afgegeven aan wijlen /yy R.H*J«de Lange voorzitter van het destijds bestaande comité Besloten wordt het perceel weiland in huur aan te bieden aan A.Hilhorst, Krachtwijk A.36 te Hoogland voor f 15.-* x*?yy Aan den Techn.Ambt. 0»W» machtiging te geven de geul te dichten en de kosten ad f 60.-; te verantwoorden op post volg. no.395 begrooting I933. Tot betaling van f 1888,92 wordt besloten, 1 een en gya- .nk, wo- ;rdam,onl' le bij ar 1 behoevt je 00 eer Schoolt jtin Lt de noo )nder 1 bedragi wegen- L van der iffende ile auto- >est. IBesloten wordt een oproep te plaatsen in "de Soester- berger" ^ij De ontheffing wordt verleend met voorwaarde tot betalihg^jz/, Tan f 577,50 ten bate van het wegenfonds. Met de mededeelingen rekening te houden. z y 2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 252