3-5~'33 num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 495 Centraal "bureau v.verificatie en financieele advie-| zen der ver.v. |Ned.gemeenten 3-5-'33 496 Idem 49? !H.v.Sitter e.a. Soest 498 499 500 3urgemeester van Zei st Teclin.AmbtO.W. 27-4-f33 Afd. Financien secretarie Soest zendt rapport van de controle der jaar rekening 1932 van de woningbouwvereeni- ging "Goed Wonen". zendt rapport van kaso jneming en contii le der administratie der woningbouwver- eeniging "Goed Wonen" overhhet le half jaar 1933. 16-3-'33 fan het stuur t< onderhol le maati [geadvis groot f Omtrent te vrag< Van het het besl te verzc nomen wc ring act 3-5-'33 verzoeken aansluiting van hunne percee- len op de rioleering der gemeente en verklaren bereid te zijn den grond vóór hunne perceelen gratis aan de gemeente af te staan onder voorwaarde dat voor rekening der gemeente tot trottoiraan- leg wordt overgegaan. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding Openbare Werken brengt hierom trent advies uit bij rapport dd. 1 Mei 1933, no.640. stelt, om de in zijn schrijven genoemde redenen,bij nader inzien voor, af te zien van het plan tot het combineeren di woonwagenkampen van Zeist en Soest. De vergj vereeni£ commissi Mei '33 bericht omtrent de werkzaamhedenwelke in de gemeentewoning Koninginnelaan 25 zouden moeten worden uitgevoerd. De kos ten worden geraamd op f 15,5^» terwijl een crediet van f 5°*~ beschikbaar is. legt'' een staat der verzekerde gemeente eigendommen, waarop met rooden in»ct zij' Aangegeven de wijzigingen, die behooren te worden aangebracht. Opgemerkt wordt dat blijkens schrijven van 26 April j.1. het hoofd der u.l.o. school als te verzekeren bedrag voor leermiddelen opgeeft f 5000.-. Dit be drag is niet alleen zeer hoog in verge li.JkjJ Beslotei len dat Tan zijr Voorts d werken z het geme den Wiel De Techr Toorgesl schikbas Tot wijj de lij s 1 De leem f 3500.-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 257