H Jn ui* ier jaar nvereeni- sn contró' gbouwver- le half- 3 percee- ate en rond vóór gemeente it voor toiraan- aet de hierora- 1. 1 Mei genoemde af te Lneeren di )est fan het rapport wordt kennisgenomen en besloten het be- i f stuur te wijzen op de opmerkingen ten aaiizien van het onderhoud der gebouwen en voorts in overweging te geven ie maatregel toe te passen als door het Ver.bureau wordt geadviseerd met betrekking tot de vorderingen totaal groot f 2110,01. Omtrent een en ander ware het inzicht van het bestuur Ite vragen. Van het rapport wordt kennis genomen. Besloten wordt het bestuur te wijzen op de groote huurachterstand en te verzoeken te willen mededeelen welke maatregelen ge- nomen worden ter voorkoming van huurderving en invorde- ring achterstand. De vergadering kan zich met den inhoud van het rapport p1 rereenigen en besluit het advies in te winnen van de commissie voor openbare werken. u in, welke ïlaan 25 i. De kos' terwijl jaar is. jemeente intct zij' behooren shrijven u.l.o. r voor Dit be- .n ver gei li.ikij Besloten wordt den Burgemeester van Zeist mede te dee- len dat het College met leedwezen kennis genomen heeft Tan zijn schrijven en het verzoek intrekt. jVoorts wordt besloten in de commissie voor openbare werken als standplaats voor woonwagens voor te stellen het gemeenteterrein gelegen achter de noodwoningen aan den TLekslooterweg. De Techn.Ambt. O.'/, wordt gemachtigd tot uitvoering der p2 voorgestelde werkzaamheden. Hiervoor wordt f 15»5° l>e~ schikbaar gesteld. P5 Tot wijziging der verzekeringsbedragen zooals deze in de lijst met rood zijn aangegeven wordt besloten. De leerraiddelen der u.l.o.school te verzekeren voor f 3500.-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 258