Volg- nurn- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 501 5O2 5O3 Idem ^T.v.d.Velden,Emma- laan 13, Soest 4-5"' 33 Techn.Ambt: bout en woningtoezicht 4-5-* 33 6-5-' 33 lijtcing met de andere scholen, doch niet in overeenstemming met de aanschaffings waarde. Deze laatste bedraagt f 3632,67 zoodat wordt voorgesteld het te verxe;<e ren bedrag voor leermiddelen der u.l.o, school te stellen op f 3500»-» Gevraagd wordt of het college zich met het bovenstaande en met de wijzigingen kan vereenigen, waarna een opgaaf aan dt assuradeuren kan worden toegezonden. verzoekt ontheffing van het bepaalde bi, iartikel 14 3ub d der bouwverordening voor den bouw van een garage op een ter rein, gelegen aan de Prins Hendriklaan, kadafetraal bekend gemeente Soest, in sectie H.4818,zulks tot op een afstand van 0,50 M. uit de zijerfafscheiding vai jhet perceelsectie H.4213* l,De technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht ad viseert de gevraagde ontheffing te ver- leenen op grond van het bepaalde bij ar tikel 14 sub VI der bouwverordening. deelt mede, dat J.v.d.Klooster,wonende aan den Eikenh.weg ontheffing behoeft van het bepaalde bij artikel 14 smb d der bouwverordening in verband met den bouw van een kippenhok.op een terrein, gelegen aan den Eikenh.weg, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie H.523^ en adviseert de noodige ontheffing te verleenen, zulks tot op eene maat van 0,50 M. uit de linkerzij erfaf scheiding. deelt mede, dat de wed. W.J.van Ee en H.M..T.Geubbels in verband met een door hen ingediende aanvrage voor den bouw van een blok van vier winkelhuizen op een terrein, gelegen aan de V."/eede3tr. kadastraal bekend gemeente Soest,in sec tie H.5083» ontheffing behoeven van het bepaalde bij artikel 14 sub V der bouw verordening en adviseert de noodige ont heffing pnder de door hem geadvèseerie voorwaarden te verleenen. Ie onthe ouw- er pe onthe louw- er Pe onthe mw- en pis waar ten verb pe bouwe itvange

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 259