5° 5 5ü6 5°9 4-5-«33 10213 4-5-'33 9339 8-5-' 33 5-5-* 33 5-5-' 33 5°7 508 510 A.M.H. en H.S.H. Berckmans, Loinaa- str. 3l, A'darn 2-5-'33 TechnVmbtBouw- en "Woningtoezicht Minister van Bin- nenlandsche Za^en Idem 3e afdeeling R.W.H.Hofstede- Crull te Boetin- chem Voorzi tter verzoeken inlichtingen, in verhand met de aan hem verleende ontheffing van ne bepaalde hij artikel 8 der bouwverorde. ning, ten aanzien van de in het onthef, fingsbesluit genoemde terreinbreedte va 30 M. Omtrent deze aangelegenheid word rapport uitgebracht door den technisch ambtenaarbelast met de leiding van bouw- en woningtoezicht dd. 6 Mei 1933' no. 3/13* deelt mede, dat MiA.G.Blerk, wonende Bosstraat 90» Soest ontheffing behoeft van het bepaalde bij artikel 8 der bou' verordening in verband met den door hei voorgenomen bouw van een enkel woonhui: op een terrein, gelegen aan de Bosstrai kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie G.nos. 2812 en 3°69> en ad-visee! de noodige ontheffing te verleenen ondt voorwaarde van betaling van een bedrag groot f 217»50 t/b van het "Wegenfonds voor aanleg en onderhoud van de Bosstr, deelt mede, dat toegekende verlenging van het subsidie oo±e geldt voor de goei gekeurde bebosschingswerKzaamheden. deelt mede dat de subsidie-regeling voi de werken aan het natuurbad zal hebben gegolden tot en met 15 April 1933* vraagt of verlenging van een subsidie regeling voor de werkverschaffing moet worden verzocht, aangezien deze rege ling tot en met 27 Mei 1933 geldig is. Besloten Ie. In t Apri 2e. Ontb ning ting De onthe bouw- en yan f 21 Notif ica Kennisge Opnieuw het aanl zendt declaratie voor het door hem op |Aan den 14 April 1933 uitgebracht advies betreilclaratie fende de nieuwe straatverliohtingsover-f eenkomst deelt mede dat gebleken is dat door openbare werken geen aangifte ter secre tarie is gedaan van een bij de arbeid overkomen ongeval en stelt voor de Tecfc Ambt. aan te scnrijven maatregelen te nemen dat in het vervolg val elk onge val ter secretarie schriftelijk wordt kennisgegeven. Pordt b

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 261