w h*1 j 'band met ,g van he- wverorde- t onthef, reedte va Leid wordt echnisch ig van Mei I933, onende behoeft 1 der bou' i d oor hen woonhuis Bosstrai ist, in 1 adviseei lenen onds sn bedrag ;enf onda .e Bosstr 'lenging »r de goei Leden. ;eling voi il hebben ■933. mbsidie- 'ing moet ;e rege- sldig is. hem op .es betref .ingsover- door ter secre s arbeile •r de Tedi ;elen te ilk onge- k wordt BESLISSING Afdeelinq gesloten wordt* Xe. In te trekken het besluit tot ontheffing dd. 25 April 1933» le afd. no. 17/66. Ontheffing te verleenen conform advies bouw- eh wo ningtoezicht dd. 6 Mei 1933» no* 3/13 verplich ting tot storting van f 4'71>25 In het wegenfonds. 2e. De ontheffing wordt verleend conform het bouw- en woningtoezicht onder voorwaarde yan f 217»50 in het Wegenfonds. advies van van storting Notificatie. Kennisgenomen. Opnieuw subsidie aan te vragen voor het boschwerk en het aanleggen van wegen op 't Hart. Aan den raad het crediet te vragen en inmiddels de de claratie te voldoen. Wordt besloten. a d - P7 J ci 1\~ 16 SS ^*Aó2S Aanmerkingen cl.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 262