Volg num- Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 511 512 513 514 515 Voorzitter Idem Gemeentesecretaris Techn.Ambt, Bout en Woningtoezicht Voorzitter acht het gewenscht de noodige maatrege. len te nemen waarbij het verboden zal zijn met rijwielen de betonweg Soester, scliestraat te berijden. stelt voor het Bestuur van Maatschappe lijk Hulpbetoon te verzoeken de inzen ding van de voordracht voor uitbreiding van het bestuur te bespoedigen. rapporteert dat de commissie werkver schaffing wederom goedvindt dat de hee? Zonneveld voor 4 weken ingaande 8 deaei werkzaam blijft bij de boekhouding oper, bare werden. biedt ter behandeling aan eenige verzot ken om bouwvergunning vergezeld van de inoodige teekeningen en adviezen. Besloten te maker, bebouwde de Ged.2 het verb fordt be Besloten lengen. stelt aan de orde de bespreking van én kele te nemen besluiten in verband met de exploitatie van het natuurbad. Bij de besprekingen wordt uitgegaan vat de gedachte dat het natuurbad in bedril vorm wordt geëxploiteerd, zoodat een commissie van bijstand (die feitelijk reeds aanwezig is) met een lid uit het college als voorzitter werkzaam blijft De Voorzitter stelt ten slotte voor dat de wethouder met de aangewezen ambtena- |ren en de cojtimissie de noodige voorbe reidingen nemen en eventueele beslissin gen welke genomen moeten worden bij het college voor brengen. De bouwa verleend Bouwaanv schrijve waarbij bouwverc Door de der comr. van den ajnbtenaa ding aan loor den lij zonde le overn elden z n kwit .ertoe

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 263